2019-10-16     Ambrożego, Florentyny, Gawła     "Trzeba być lekkim jak ptak, a nie jak piórko" - Autor nieznany    

RODO


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Szczawnicy

 

 

1. Zastosowane zwroty w informacji

Biblioteka  -oznacza Miejską Bibliotekę Publiczną w Szczawnicy.

Czytelnik - oznacza osobę fizyczną - użytkownika Biblioteki, którego dane osobowe Biblioteka przetwarza, w co najmniej  jednym z celów, wskazanych w tym informatorze.

  

2. Kto jest Administratorem danych Czytelnika?

Administratorem danych osobowych Czytelnika jest  Miejska Biblioteka Publiczna w Szczawnicy ul. Główna 6 ; 34-460 Szczawnica, działająca na podstawie Statutu nadanego Uchwałą Rady Miejskiej. Strona internetowa: https://bip.malopolska.pl/mbpwszczawnicy,m,147033,o-jednostce.html3. Organ nadzorczy w zakresie Danych Osobowych

Organem nadzorczym w zakresie danych osobowych w Polsce jest Urząd Ochrony Danych Osobowych. Czytelnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

4. Cele, w jakich Biblioteka przetwarza dane osobowe Czytelnika

Biblioteka przetwarza dane osobowe Czytelnika, w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., ustawę z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach, ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz ustawę z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, w następujących celach:

1) wykonywania zadań związanych z udostępnianiem i ochroną zbiorów bibliotecznych

2) w celach statystycznych,

3) realizacji zadań Biblioteki, polegających na zaspokajaniu potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i kultury,

4) zapraszania na wydarzenia organizowane przez Bibliotekę,

 

Powyższe cele realizowane są w formie tradycyjnej i elektronicznej.

 

Dane osobowe, w ramach celów przedstawionych w pkt.1-3, nie wymagają udzielania zgody, gdyż ich przetwarzanie wynika z przepisów prawa.

 

W odniesieniu do osoby małoletniej /powyżej lat 13/, przesyłanie informacji marketingowej oraz zaproszeń na wydarzenia będzie następować po akceptacji odpowiednich klauzul zgód, które tego dotyczą.

 

5. Inne możliwe cele przetwarzania danych osobowych przez Bibliotekę

1. Przeniesienie danych do archiwum.

2. Badania historyczne i naukowe.

3. Audyt lub postępowania wyjaśniające.

 

6. Rodzaj danych osobowych, jakie Biblioteka może przetwarzać

1. Imię i nazwisko.

2. Pesel.

3. Adres zamieszkania.

4. Nr telefonu.

5. Adres e-mail.

6. Nr karty bibliotecznej.

7. Informacja dotycząca aktywności zawodowej.

 

7. Kategorie odbiorców danych osobowych

Dane osobowe możemy przekazywać do podmiotów lub organów:

1. na podstawie obowiązujących przepisów prawa,

2. na podstawie pisemnej zgody Czytelnika,

3. na podstawie umów powierzenia firmom obsługującym systemy informatyczne.

  

 

8. Okres przetwarzania danych osobowych

Termin przetwarzania danych osobowych zależy od celu, w jakim zostały zebrane oraz obowiązujących w Bibliotece zobowiązań czytelników i Instrukcji Kancelaryjnej, przepisów prawa, a także zgód i innych oświadczeń Czytelnika.

 

9. Uprawnienia Czytelnika w związku z udzieloną zgodą na przetwarzanie danych osobowych

Czytelnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, usuwania oraz ich aktualizacji, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych, wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie oraz bycia zapomnianym.

W przypadku sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych osobowych, w celach marketingowych, będzie on uwzględniony przez Bibliotekę. Wycofanie zgody nie wpływa na prawo Biblioteki do przetwarzania danych, w celu opisanym w tej zgodzie do momentu jej wycofania. Możliwe jest także, że  zgodnie z przepisami ustawy o bibliotekach lub na innej podstawie prawnej, Biblioteka będzie uprawniona do dalszego przetwarzania danych, np. w celach archiwalnych, statystycznych do badań naukowo-historycznych.

Sposób odwołania zgody powinien mieć formę pisemną.

Cofnięcie zgody przez Czytelnika może ograniczyć zakres świadczonych przez Bibliotekę usług.

 

Odwiedzin :
Kreator IAP - (C)opyright by Interaktywna Polska